topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Sylwetka absolwenta

Absolwent trzyletnich studiów licencjackich na kierunku Matematyka Komputerowa uzyskuje wiedzę z zakresu matematyki oraz informatyki dającą mu umiejętność algorytmicznego spojrzenia na opisywalne w języku matematyki problemy nauk ścisłych, inżynieryjnych i biznesowych. Potrafi zbudować matematyczny model dla rozważanego problemu, ocenić czy i jakimi metodami algorytmicznymi dany problem daje się rozwiązać, skonstruować stosowne algorytmy, zaprojektować oprogramowanie i skutecznie je zaimplementować w jednym z nowoczesnych języków programowania, przy wykorzystaniu efektywnych paradygmatów programowania. Stworzone oprogramowanie potrafi przetestować i wdrożyć do eksploatacji. W fazie wstępnej analizy problemu bądź w przypadku łatwych problemów umie skorzystać z istniejącego oprogramowania matematycznego. Absolwenci kierunku matematyka komputerowa są przygotowani tak do podjęcia pracy zawodowej jaki i kontynuowania studiów drugiego stopnia na tym i pokrewnych kierunkach. W szczególności absolwent:

 • posiada solidne przygotowanie teoretyczne w zakresie matematyki, obejmujące m.in. analizę matematyczną, algebrę liniową z geometrią, matematykę dyskretną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę oraz metody numeryczne, a w przypadku absolwentów tej specjalności na kierunku matematyka dodatkowo algebrę ogólną, topologię i równania różniczkowe
 • posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw informatyki obejmującą m.in. algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, inżynierię oprogramowania, metody, techniki i paradygmaty programowania
 • biegle programuje w najpopularniejszych językach programowania ogólnego przeznaczenia (C, C++, C#, Java) oraz językach specjalizowanych w kierunku matematyki (Maple, Mathematica)
 • posiada umiejętność identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów wymagających modelowania matematycznego wraz z opracowaniem i wdrożeniem stosownego oprogramowania
 • rozumie i potrafi zastosować teorie matematyczne do komputerowego rozwiązywania konkretnych problemów inżynieryjnych i naukowych
 • posiada umiejętność posługiwania się istniejącymi narzędziami, środowiskami programistycznymi i aplikacjami wspomagającymi jego pracę jako matematyka i informatyka
 • potrafi samodzielnie aktualizować swoją wiedzę i umiejętności dostosowując je do szybkich zmian zachodzących we współczesnym świecie

Absolwent studiów magisterskich (drugiego stopnia) na kierunku matematyka komputerowa otrzymuje tytuł zawodowy magistra matematyki komputerowej. W trakcie studiów pogłębia i poszerza on swoją wiedzę z zakresu matematyki oraz informatyki, stając się wysoko wykwalifikowanym specjalistą w obszarze algorytmicznych aspektów matematyki ciągłej i dyskretnej oraz ekspertem w zakresie programowania. Jest on przygotowany do samodzielnego projektowania, implementowania i wdrażania systemów oprogramowania matematycznego oraz kierowania projektami informatycznymi wykorzystującymi modelowanie matematyczne. Ma świadomość konieczności i gotowość do ustawicznego kształcenia się ze względu na dynamicznie rozwijającą się matematykę komputerową. W szczególności absolwent:

 • jest ekspertem w zakresie matematyki komputerowej
 • posiada gruntowną i wszechstronną znajomość zagadnień i metod wykorzystywanych przy algorytmicznym rozwiązywaniu problemów metodami matematycznymi oraz potrafi twórczo stosować tę wiedzę
 • posiada całościowe spojrzenie na matematykę i informatykę i szybko przyswaja nową wiedzę w swojej dziedzinie
 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i potrafi zastosować swoją wiedzę w problemach na pograniczu matematyki i informatyki oraz nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych
 • potrafi wyszukiwać oraz analizować publikacje naukowe z zakresu matematyki i informatyki pod kątem praktycznego zastosowania zawartych w nich wyników
 • jest przygotowany do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i posiada niezbędne kwalifikacje do podjęcia studiów doktoranckich tak w zakresie matematyki jak i informatyki